Ереже

4
Облыс јкімдігініѕ
2013 жылєы «9» шілдедегі
№ «214» ќаулысына
ќосымша
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» ММ жґніндегі
Ереже
1.Жалпы ережелер
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі, жолаушылардыѕ автомобиль жјне темір жол кґліктері, сондай-аќ жергілікті маѕызы бар автомобиль жолдары саласында басшылыќты жїзеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік органы болып табылады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ филиалдары мен ґкілдіктері жоќ.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ґз ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына жјне заѕдарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті мен Їкіметініѕ актілеріне, ґзге де нормативтік, нормативтік –ќўќыќтыќ актілерге, сондай-аќ осы Ережеге сјйкес жїзеге асырады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемеўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысанындаєы заѕды тўлєа болып табылады, мемлекеттік тілде ґз атауы бар мґрі мен мґртаѕбалары, белгіленген їлгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќазынашылыќ органдарында шоттары болады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтыќ-ќўќыќтыќ ќатынастарєа ґз атынан тїседі.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі егер заѕнамаєа сјйкес осыєан ујкілеттік берілген болса, мемлекеттіѕ атынан азаматтыќ-ќўќыќтыќ ќатынастардыѕ тарапы болуєа ќўќыєы бар.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ґз ќўзыретініѕ мјселелері бойыншазаѕнамада белгіленген тјртіппен «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі басшысыныѕ бўйрыќтарымен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген басќа да актілермен рјсімделетін шешімдер ќабылдайды.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ќўрылымы мен штат саныныѕ лимитін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес бекітіледі.
Заѕды тўлєаныѕ орналасќан жері:Ќазаќстан Республикасы, 030012, Аќтґбе облысы, Аќтґбе ќаласы, Сјнкібай батыр даѕєылы, 1.
Мемлекеттік органныѕ толыќ атауы - «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі.
Аќтґбе облысы јкімдігі жергілікті атќарушы орган атынан басќарма ќўрылтайшысы болып табылады.
Осы Ереже «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ ќўрылтай ќўжаты болып табылады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ ќызметін ќаржыландыру жергілікті бюджеттен жїзеге асырылады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі кјсіпкерліксубъектілерімен «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тўрєысында шарттыќ ќатынастарєа тїсуге тыйым салынады. Егер «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесіне заѕнамалыќ актілермен кірістер јкелетін ќызметті жїзеге асыру ќўќыєы берілсе, онда осындай ќызметтен алынєан кірістер республикалыќ бюджеттіѕ кірісіне жіберіледі.
Жўмыс режимы: Бес жўмыс кїні жјне екі демалыс кїні
2.Мемлекеттік органныѕ миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары,
ќўќыќтары мен міндеттері
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ миссиясы:
Сапалы жјне ќолжетімді кґлік ќызметіндегі ќоєам жјне экономика ќажеттіліктерін толык ќанаєаттандыру мен жергілікті маѕыздаєы автомобиль жолдары бойынша автокґліктердіѕ барлыќ тїрлерініѕ ќауіпсіз жјне їздіксіз ќозєалысын ќамтамасыз ету, жергілікті желідегі автомобиль жолдарыныѕ техникалыќ жаєдайын жјне сапасын жаќсарту маќсатында автомобиль жјне темір жол кґлігі саласында Ќазаќстан Республикасыныѕ тиімді мемлекеттік саясатын жїргізу жјне ќалыптастыру.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ негізгі міндеттері:
кґліктіѕ барлыќ тїрлерімен жолаушылар тасымалын ўйымдастыру;
жергілікті деѕгейдегі жолдарды салу, жґндеу жјне кїтіп ўстау бойынша жўмыстарды ўйымдастыру;
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі Ќазаќстан Республикасы заѕнамасына сјйкес келесі функциаларды жїзеге асырады:
облыстыѕ коммуналдыќ меншігіндегі жолдарды жјне жол кјсіпорындарын басќарады;
облыстыќ маѕызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жґндеу жјне кїтіп ўстау бойынша жїргізілген жўмыстарды мемлекеттік баќылауды жїзеге асырады;
жолаушылар мен багажды тўраќты облысішілік автомобильмен тасымалдау маршруттарын жјне жїру кестелерін келіседі;
облыстыќ маѕызы бар, жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарыныѕ желісін, елді мекендер кґшелерін басќарады;
жолаушыларды облысішілік ќатынастарда јлеуметтік мјні бар тасымалдауларды жїзеге асыру кезіндегі тасымалдаушылардыѕ залалдарын субсидиялауды жїзеге асырады;
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сатып алу туралызаѕнамасына сјйкес облыстыќ маѕызы бар, жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жґндеу жјне кїтіп ўстау бойынша жўмыстарды ўйымдастырады;
жолаушылар мен багажды тўраќты облысішілік тасымалдауларды ўйымдастырады, олардыѕ маршруттарын бекітеді, оларєа ќызмет кґрсету ќўќыќтарына конкурс ўйымдастырады жјне ґткізеді, маршруттар бойынша ќозєалыс кестелерін бекітеді;
ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарымен ґтетін жолаушылар кґлігініѕ маршруттыќ желілерін оралымды басќаруды іске асырады;
облыстыќ маѕызы бар, жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарын дамыту жоспарлары мен баєдармаларын јзірлейді жјне іске асырады;
жолаушылар мен багажды тўраќты облысішілік автомобильмен тасымалдау маршруттарыныѕ тізілімін жїргізеді;
автовокзалдар мен автостанциялардыѕ тізілімін жїргізеді;
жолаушылар кґлігін дамытудыѕ кешенді схемасын жјне жол ќозєалысын ўйымдастыру жобаларын јзірлейді;
12-1) Ќазаќстан Республикасыныѕ лицензиялау туралы заѕнамасына сјйкес лицензиялауды жїзеге асырады;
12-2) тахографтарды орнату жјне оларєа ќызмет кґрсету жґніндегі ќызметтіѕ жїзеге асырылуыныѕ басталєандыєы туралы хабарлама берген жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ тізілімін жїргізеді;
12-3) ќызмет ґѕірі шегінде міндетті техникалыќ байќаудан ґткізу кестесін келіседі;
12-4) халыќаралыќ техникалыќ байќау сертификаттарын беру;
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ґзге де функцияларды жїзеге асырады.
«Аќтґбе облысыныѕжолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ґз функциялары мен негізігі міндеттерін орындау маќсатында ґз ќўзыреті шегінде келесі ќўќыќтарды жїзеге асырады:
гендерлік жјне отбасылыќ–демографиялыќ саясатты ќалыптастыру жјне жїзеге асыру мјселелерін ќарайды;
ґз ќўзыреті шегінде сјйкес мемлекеттік органдардан, ўйымдардан, кјсіпорындардан ќажетті мјліметтерді алады;
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ ќўзыретіне кіретін сўраќтар бойынша сот органдарына жауапкер немесе талапкер болады;
Жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары саласында аймаќтыќ баєдарламалар мен јлеуметтік-экономикалыќ даму жоспарларын ќалыптастыруда облыс јкімініѕ ґкімдері мен шешімдерініѕ, облыс јкімдігініѕ ќаулыларыныѕ жобаларын жасайды;
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ґгеде ќўќыќтарын жїзеге асырады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ґз функциялары мен негізгі міндеттерін орындау маќсатында ґз ќўзыреті шегінде келесі міндеттерді жїзеге асырады:
басќарма ќўзыретіне кіретін сўраќтарды шешу барысында Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын саќтайды;
ґз ќўзыреті шегінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес жїргізеді;
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына жјне осы Ережеге сјйкес ґзге де міндеттерді атќарады.
3. Мемлекеттік органыѕ ќызметін ўйымдастыру
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі басшылыќты «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесіне жїктелген міндеттердіѕ орындалуын жјне оныѕ функцияларын жїзеге асыруєа дербес жауапты болатын басшы жїзеге асырады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ басшысын «Мемлекеттік ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес облыс јкімі ќызметке таєайындайды жјне ќызметтен босатады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі басшысыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќызметке таєайындалатын жјне босатылатын орынбасарлары болады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі басшысыныѕ ґкілеттілігі:
«Мемлекеттік ќызмет туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес басќарма ќызметкерлерін лауазымєа таєайындайды,лауазымнан босатады, ќызметкерлеріне тјртіптік жаза ќолданады жјне кґтермелейді;
ґз ќўзыреті шегінде басќарманыѕ ќўрылымын жјне ќўрылымдыќ бґлімшелер туралы ережелерді бекітеді;
барлыќ мемлекеттік органдарда жјне ґзге ўйымдарда басќарма атынан сґлейді;
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес ґзге ґкілеттіктерді жїзеге асырады;
басќарма ќабылдайтын шешімдер басшыныѕ бўйрыќтарымен рјсімделеді;
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы јрекетке баєытталєан шаралар ќабылдайды жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы јрекетке баєытталєан шаралардыѕ ќабылдануына дербес жауапты болады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ басшысы болмаєан кезде оныѕ ґкілеттіктерін ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес оны алмастыратын тўлєа орындайды.
Басшы ґз орынбасарларыныѕ ґкілеттіктерін ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес белгілейді.
4.Мемлекеттік органныѕ мїлкі
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі заѕнамада кґзделген жаєдайларда жедел басќару ќўќыєында оќшауланєан мїлкі болуы мїмкін.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ мїлкі оєан меншік иесі берген мїлік, сондай-аќ ґз ќызметі нјтижесінде сатып алынєан мїлік (аќшалай кірістерді ќоса алєанда) жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында тиым салынбаєан ґзге де кґздер есебінен ќалыптастырылады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мїлік коммуналдыќ меншікке жатады.
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ мемлекеттік мїлігін басќару бойынша ујкілетті органы «Аќтґбе облысыныѕ ќаржы басќармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.
Егер заѕнамада ґзгеше кґзделмесе, «Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі, ґзіне бекітілген мїлікті жјне ќаржыландыру жоспары бойынша ґзіне бґлінген ќаражат есебінен сатып алынєан мїлікті ґзгедей тјсілмен билік етуге ќўќыєы жоќ.
5.Мемлекеттік органды ќайта ўйымдастыру жјне тарату
«Аќтґбе облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» мемлекеттік мекемесі ќайта ўйымдастыру жјне тарату Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес жїзеге асырылады.